ANBI Status

In het kader van de plichten behorende bij de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiceren wij onderstaande gegevens.
 
 
Het betreft:         Stichting Inversa
                         Adres         : Boddens Hosangweg 39
                                              2481 KX Woubrugge
                         Telefoon      : 0172 532345
                         Email          : info@inversa.nl
                         Website       : www.inversa.nl
                         RSIN           : 8154.42.543
 
 
Doelstelling
Stichting Inversa heeft ten doel het aanbieden van (permanente)huisvesting, begeleiding naar optimale zelfstandigheid (trainingshuis), ambulante begeleiding, dagbesteding en vrije tijd voor personen vanaf 16 jaar met een stoornis binnen het autistische spectrum (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.
 
 
Beleidsplan
Stichting Inversa biedt kleinschalige faciliteiten (zorgboerderijen) en zorg voor een zo normaal mogelijk en zinvol leven voor de mensen die zij begeleidt. Binnen de Stichting Inversa heeft het welbevinden van de mensen die zij begeleidt en verzorgt prioriteit. Inversa wil dat zij zich allemaal veilig, geliefd en verbonden voelen.
 
Inversa is een open instelling (geen hekken, geen separeerruimtes, geen dwangmiddelen, etc.) om maximale participatie in het normale dagelijkse leven van binnen naar buiten en andersom zo veel mogelijk te stimuleren. Dit houdt in dat er grenzen zijn aan de personen die zij zal begeleiden. Met name het risico voor zichzelf en de omgeving wordt in de toelating meegewogen. Vanwege de kleinschaligheid is de interactie met de bestaande bewoners een belangrijk criterium.
 
Transparantie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn cruciaal in de ogen van Inversa. Uiteraard heeft Inversa een “WVR” (Wettelijk Vertegenwoordigers Raad) waarin een delegatie van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers kan meedenken, adviseren c.q. instemmen met bestuursbesluiten die gevolgen hebben voor de zorg en begeleiding. Inversa hecht groot belang aan deze vorm van ‘ouderparticipatie’, maar Inversa vindt dit onvoldoende recht doen aan de veel langer bestaande band tussen degene die Inversa begeleidt en zijn of haar ouders (c.q. wettelijk vertegenwoordigers/ familie). Inversa ziet deze band als het fundament van de relatie die Inversa zelf heeft/ontwikkeld met de mensen die zij begeleidt. Op die manier bezien, participeert Inversa in het leven van ouder en ‘kind’ en niet andersom. Daarom verlangt Inversa van alle ouders/familie/wettelijk vertegenwoordigers een hoge mate van meedenken, meepraten en meedoen. Ook dit wordt meegewogen bij een verzoek tot begeleiding/wonen bij Inversa.
 
Binnen de Stichting maken wij een scheiding tussen wonen en zorgverlening. Onze dienstverlening wordt gefinancierd op basis van een toegekend PGB. De woonruimte van bewoners wordt door hen gehuurd. Daarnaast accepteert Inversa giften en legaten.
  
Inversa is ook actief op zoek naar fondsen, die haar kunnen ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen.
 
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
  • Voorzitter                                               - de heer W.P. Elfrink
  • Penningmeester                                    - de heer C.C. Canta
  • Vertegenwoordiger namens de ouders  - de heer R.G. Morauw Maréchal
 
 
Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen, indien gewenst, uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten en (na 1 jaar) niet-bovenmatige vacatiegelden.
 
Medewerkers ontvangen een marktconforme beloning.
 
Niemand ontvangt prestatie afhankelijke extra vergoedingen (bonussen).
 
Financiële verantwoording
Balans
Balans 2016 / bedragen x € 1.000,--
Vaste activa   € 3.233   Stichtingsvermogen   € 186
Vlottende activa   € 62   Langlopende schulden   € 2.818
        Kortlopende schulden   € 292
Totaal activa   € 3.295   Totaal passiva   € 3.295
 
 
Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten over 2016
bedragen x € 1.000,--
Baten   € 831
Som van de lasten   € 856
Exploitatieresultaat   € -25
Incidentele baten / lasten € -48
Rentelast en kosten   € 84
Resultaat   € -157
 
Toelichting
Inversa heeft een moeilijke periode achter de rug. Dit is zichtbaar in de cijfers van 2016. 2016 is tevens het jaar geweest waar het besluit, om op meerdere plaatsen zorg te verlenen, is ingezet. Hierdoor is de overhead per bewoner sterk gedaald en de exploitatie genormaliseerd. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn goed te noemen en de continuïteit voor de lange(re) termijn is geborgd.
^