ANBI Status

In het kader van de plichten behorende bij de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiceren wij onderstaande gegevens.
 
 
                                              Stichting Inversa
                         Adres         : Boddens Hosangweg 39
                                              2481 KX Woubrugge
                         Telefoon      : 0172 532345
                         Email          : info@inversa.nl
                         Website       : www.inversa.nl
                         RSIN           : 8154.42.543
 
 
Doelstelling
Stichting Inversa heeft ten doel het 24/7 aanbieden van permanente huisvesting, dagbesteding en vrije tijd voor personen vanaf 16 jaar met een stoornis binnen het autistische spectrum (ASS) en een matige tot ernstige verstandelijke beperking.
 
 
Beleidsplan
Stichting Inversa biedt kleinschalige faciliteiten (zorgboerderijen) en zorg voor een zo normaal mogelijk en zinvol leven voor de mensen die zij begeleidt. Binnen de Stichting Inversa heeft het welbevinden van de mensen die zij begeleidt en verzorgt, hoge prioriteit. Inversa wil dat zij zich allemaal veilig, geliefd en verbonden voelen.
 
Inversa is een open instelling (geen hekken, geen separeerruimtes, geen dwangmiddelen, etc.) om maximale participatie in het normale dagelijkse leven van binnen naar buiten en andersom zo veel mogelijk te stimuleren. Dit houdt in dat er grenzen zijn aan de personen die zij zal begeleiden. Met name het risico voor zichzelf en de omgeving wordt in de toelating meegewogen. Vanwege de kleinschaligheid is de interactie met de bestaande bewoners een belangrijk criterium.
 
Transparantie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn cruciaal in de ogen van Inversa. Uiteraard heeft Inversa een “WVR” (Wettelijk Vertegenwoordigers Raad) waarin een delegatie van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers kan meedenken, adviseren c.q. instemmen met bestuursbesluiten die gevolgen hebben voor de zorg en begeleiding. Inversa hecht groot belang aan deze vorm van ‘ouderparticipatie’, maar Inversa vindt deze term onvoldoende recht doen aan de veel langer bestaande band tussen degene die Inversa begeleidt en zijn of haar ouders (c.q. wettelijk vertegenwoordigers/ familie). Inversa ziet deze band ouder-kind, met behoud van haar eigenstandige professionaliteit, als het fundament van de relatie die Inversa zelf ontwikkeld met de mensen die zij begeleidt. Daarom verlangt Inversa van alle ouders/familie/wettelijk vertegenwoordigers een mate van meedenken, meepraten en meedoen. Ook dit wordt meegewogen bij een verzoek tot begeleiding/wonen bij Inversa.
 
Stichting Inversa maakt een scheiding tussen wonen en zorgverlening. Onze dienstverlening wordt gefinancierd op basis van een toegekend PGB. De woonruimte van bewoners wordt door hen gehuurd. Daarnaast accepteert Inversa giften en legaten.
 
Inversa is ook actief met fondsenweving, Fondsen die financieel kunnen ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen van de stichting..
 
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
• Voorzitter                            - dhr. W.P. Elfrink
• Penningmeester                 - dhr. R. Rackwitsz
• Lid                                       - dhr. J. de Graaf 
 
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen, indien gewenst, uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten en niet-bovenmatige vacatiegelden.
 
Medewerkers ontvangen een marktconforme beloning.
Er worden geen  prestatie afhankelijke extra vergoedingen (bonussen) uitgekeerd.

 

Verantwoording

 

Onderstaand  jaarverslag en jaarrekening van recente jaren met een toelichting op de activiteiten en de financiele verantwoording.

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020